Pilotavtale

1. Partene
Denne avtalen gjelder mellom Prodeo AS (organisasjonsnummer 862 345 622) («Prodeo») og den som registrerer seg for bruk («LFK») av tjenesten («Salgsdugnad»). Avtalen er inngått når LFK aksepterer avtalen ved registrering til Salgsdugnad.

2. Bakgrunn
Prodeo organiserer salg av produkter og tjenester på vegne av tredjepart. LFK vil, gjennom sine medlemmer, omsette slike produkter og/eller tjenester. Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene gjennom Salgsdugnad. Salgsdugnad defineres i denne avtalen som formidling av varer og tjenester ved hjelp av medlemmer og støttespillere i lag, foreninger og klubber.

3. Rettigheter og plikter
LFK får ved inngåelse av denne avtalen en ikke-eksklusiv rett til å formidle salg av Prodeos samarbeidspartneres produkter og tjenester. LFK besørger selv alt nødvendig utstyr for å gjennomføre dette. LFK plikter å følge etiske retningslinjer, som publisert på salgsdugnad.no. LFK plikter å selv betale for, og imøtekomme bestemmelser rundt, skatter og avgifter. Prodeo plikter å bistå med hensiktsmessig markedsmateriell der det er aktuelt, samt å gi tilgang til hensiktsmessige IKT-systemer. Prodeo forbeholder seg retten til å foreta kundeundersøkelser av innkomne salg.

4. Økonomiske betingelser og eierskap
Godtgjørelse per produkt er i utgangspunktet 400 kr pr godkjente formidling. Avvik og spesielle betingelser defineres i egen avtale per produkt eller tjeneste eller leverandør. Bestemmelser i signert avtale kan, hvis definert, overstyre bestemmelsene i dette punkt.

Avregning av honorar skjer i perioder fra første dato i gitt måned til siste dato i gitt måned. Avregning finner sted tidligst én måned etter siste salgsdato i perioden. LFK fakturerer Prodeo etter avregning med 30 dagers betalingsfrist.

Kun godkjente salg/formidlinger kan faktureres. Tjenesteleverandøren definerer godkjente salg. Eksempler på ikke godkjente salg er salg som er angret, eksisterende kunder, mv.

Allerede feilaktig utbetalt honorar eller eventuelle kompensasjoner man må gi kunden for salg/formidling som er gjort av LFK trekkes på første aktuelle faktura.

Prodeo, og/eller Prodeos samarbeidspartner, har eierskap til kundeforholdet som opprettes.

5. Taushetsplikt, lojalitet og konkurranseforhold
LFK kan ikke overdra eller på annen måte videreføre noen kunnskap eller opplysninger relatert til Prodeo eller leverandørenes produkter, kunder eller forretningsmessige metoder og materiale. Dette gjelder også tiden etter opphør av denne avtalen.

LFK plikter å drive sin virksomhet slik at Prodeo eller leverandørene sine interesser ikke blir skadelidende. Det skal fra LFKs side ikke gis noen opplysning, erkjennelse eller annet utsagn som kan oppfattes å være avgitt på vegne av Prodeo eller leverandørene, med mindre dette faller innenfor de fullmakter LFK har i henhold til denne avtalen.

Så lenge denne avtalen gjelder, kan LFK verken direkte eller indirekte medvirke til eller delta i virksomhet som konkurrerer med Prodeo, med mindre Prodeo har gitt skriftlig samtykke.

6. Avtalens varighet og bestemmelser om gjennomføring av opphør
Avtalen løper til den blir sagt opp.

Etter opphør av avtalen skal LFK overlevere til Prodeo alt materiell som er mottatt fra Prodeo eller leverandører, eller som for øvrig er utarbeidet til felles nytte for gjennomføring av avtaleforholdet. Ethvert register – manuelt eller maskinelt lesbart – som inneholder oversikt over leverandørenes kunder, helt eller delvis, skal overleveres til Prodeo.

Materiell og register som i henhold til ovennevnte skal overleveres Prodeo kan ikke kopieres eller bearbeides og kan under ingen omstendighet benyttes av LFK eller tilknyttede personer etter avtalens opphør.

Opplysninger som nevnt i 2. ledd som er lagret elektronisk, skal slettes av LFK. LFK skal bekrefte skriftlig at alle opplysninger er slettet. Representanter for Prodeo har anledning til å være til stede hos LFK når sletting foretas.

Ufakturert honorar på opphørstidspunktet tilfaller Prodeo. Avgangsvederlag utbetales ikke med mindre dette følger av preseptorisk lov.

7. Mislighold
Dersom en av partene grovt misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, kan den annen part skriftlig meddele en frist for retting av forholdet. Slik frist skal ikke settes kortere enn en uke. Såfremt fristen oversittes kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, kan den annen part si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, uten forutgående varsel eller frist for retting.

En av partene kan også si opp denne avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part tas under konkursbehandling, gjeldsforhandling eller for øvrig blir ute av stand til å dekke sine løpende forpliktelser, herunder bli gjenstand for tvangsinndrivelse av forfalt gjeld.

8. Lovvalg og verneting
Eventuelle tvister skal primært søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal saken søkes løst ved søksmål for de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting.

Start din
salgsdugnad nå!

Du har linker og alt materiell klart om 3 til 5 virkedager.

Kom i gang nå